Łódź Rewitalizuje

Poprawa wizerunku obszaru

Wskaźnik zbiorczy

Przez poprawę wizerunku obszaru rozumiemy zmiany zachodzące z uwzględnieniem dwóch czynników: obiektywnego – potencjału estetyki przestrzeni (uwzględniającego przez stan zabytków i zieleni) i subiektywnego – aktywności obywatelskiej jako reakcji na atrakcyjność obszaru.

Przy agregowaniu wskaźnika nieco wyższą wagę przypisano składowej obiektywnej. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika rosną.

Wskaźnik ma w obszarze rewitalizacji wyraźne nasilenie w jego centralnej części wzdłuż ulicy Piotrkowskiej. Jednak stwierdzone poprzednio koncentracje bezrobocia i ubóstwa w północnej i południowej części obszaru nie charakteryzują się wysokim wskaźnikiem. Zarówno w rejonie ulicy Próchnika i Żeromskiego, jak i Abramowskiego/Fabrycznej mamy wyraźne obszary wizerunku nieatrakcyjnego. Istotne jest, że duże deficyty wizerunkowe sytuują się obecnie poza projektami rewitalizacji obszarowej, a z kolei w projektach: 2, 4 i 5 sytuacja wizerunkowa jest stosunkowo dobra. Więc nawet pomyślna realizacja projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi może poprawić wskaźnik częściowo w obszarach, gdzie jest on i tak stosunkowo wysoki, a nie wpłynąć na obszary z największymi deficytami wizerunkowymi. Zagrożenie to należy starannie monitorować.

Wskaźnik zmieni się znacząco po dodaniu do niego w kolejnych latach danych o stanie zabytków. Na razie ma więc rangę obniżoną jako wskaźnik z ograniczoną wiarygodnością.

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt