Łódź Rewitalizuje

Deficyt spójności społecznej

Wskaźnik zbiorczy

Miarą przywracania spójności społecznej w kolejnych latach będzie stopniowa poprawa stanu obszaru. Jednak należy pamiętać, że biorąc pod uwagę naturalne odroczenie efektów podjętych działań (skutki nie następują natychmiast) w latach 2017 i 2018 przewiduje się dalsze pogarszanie wskaźnika, w latach 2019 i 2020 jego stabilizację, a dopiero począwszy od roku 2021 – jego stopniową poprawę.

Wskaźnik pokazuje poziom koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. Przy obliczaniu wskaźnika wyższe wagi zostały przypisane bezrobociu i ubóstwu, średnia waga – problemom edukacyjnym, a niższe wagi – problemom deficytu bezpieczeństwa oraz niskiego poziomu uczestnictwa. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika maleją. 

Do roku 2026 powinno zostać uzyskane znaczne wyrównanie poziomu spójności społecznej w centrum i pozostałych częściach miasta, a szara plama widoczna na kartogramie powinna stopniowo osłabnąć i rozproszyć się.

Jak widać, większość obszaru rewitalizacji stanowi największą w mieście koncentrację deficytu spójności społecznej. Generując wskaźnik uwzględniono w uczciwych proporcjach także zjawiska korzystne (np. wysoki wskaźnik uczestnictwa w kulturze czy aktywności obywatelskiej. Jednak dane o ubóstwie, a także deficycie bezpieczeństwa, niskim poziomie edukacji i bezrobociu zadecydowały, że obraz obszaru jest przytłaczający.

Niemal cały deficyt spójności społecznej gromadzi się w centrum miasta. Taki jest punkt wyjścia na starcie procesu wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji. Ponieważ prawidłowa diagnoza w punkcie startu jest warunkiem dobrego zaplanowania działań zaradczych, obraz ten nie został w żaden sposób skorygowany ani „zmiękczony”.

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt