Łódź Rewitalizuje

Natężenie problemów niewystarczającego poziomu uczestnictwa

Wskaźnik docelowo uwzględniać będzie zagadnienia związane z:

  • poziomem czytelnictwa w bibliotekach,
  • udziałem w głosowaniach nad Budżetem Obywatelskim.

Jak widać, obszar rewitalizacji nie jest obszarem kryzysu czytelnictwa. Widać to dokładniej na kartogramie rozkładu czytelnictwa w całym mieście Łodzi.

Oprócz obszaru obniżonego czytelnictwa w południowej części obszaru i północnego skrawka obszaru pomiędzy ulicami Łagiewnicką, Podrzeczną/Wolborską a granicą obszaru rewitalizacji (ulicami Wojska Polskiego i Organizacji WiN), niemal cały obszar rewitalizacji jest obszarem intensywnej aktywności czytelniczej.

Jak widać na kartogramie, obniżenie czytelnictwa nie koreluje z ubóstwem, a raczej z odległością od filii bibliotecznych (wyspami intensywnego czytelnictwa są właśnie okolice siedzib poszczególnych filii bibliotecznych).

Główne obszary problemowe, jeśli chodzi o kryzys uczestnictwa w kulturze (mierzony niskim poziomem czytelnictwa bibliotecznego), znajdują się poza obszarem rewitalizacji.

UWAGA: wskaźnik obliczony ze wzoru tymczasowego obrazuje wyłącznie czytelnictwo w bibliotekach (w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi) jako pośrednią miarę uczestnictwa w życiu kulturalnym (nie uwzględniono w nim niedostępnych w 2016 roku danych o aktywności głosowania w budżecie obywatelskim, wskaźnik ma więc obniżoną reprezentatywność). Wskaźnik jest generowany po adresach zameldowania osób wypożyczających książki.

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt