Łódź Rewitalizuje

Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół publicznych i niepublicznych, ośrodków kultury itp.) z organami gminy.

Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Prezydenta Miasta Łodzi.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowywaniu uchwał Rady Miejskiej w Łodzi oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi związanych z rewitalizacją.

Komitet powoływany jest na 3-letnią kadencję (do 2021 kadencja była 4-letnia).

 

 

Skład Komitetu Rewitalizacji

Członkowie Komitetu Rewitalizacji

Skład Komitetu II kadencji (powołany 30 grudnia 2021)

 • Andrzej Donatowicz - przedstawiciel rady osied1a z obszaru rewitalizacji
 • Jolanta Woźnicka - przedstawicielka organizacji pozarządowych prowadzących działalność zgodną z celami określonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji
 • Dorota Agnieszka Grzelak - przedstawicielka mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji
 • Urszula Słowik - przedstawicielka dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji
 • Arkadiusz Kieler - mieszkaniec spoza obszaru rewitalizacji
 • Ewa Boryczka - przedstawicielka uczelni wyższych
 • Robert Ptaszyński - przedstawiciel uczelni wyższych
 • Anna Gnitecka - przedstawicielka instytucji kultury funkcjonujących na obszarze rewitalizacji
 • Iwona Jędrzejczak - przedstawicielka szkół i placówek oświaty funkcjonujących na obszarze rewitalizacji
 • Kazimierz Karol Pruski - przedstawiciel samorządów gospodarczych właściwych dla obszaru rewitalizacji
 • Dariusz Łuczak - przedstawiciel kluczowych gestorów sieci
 • Edyta Masierek - ekspert - specjalistka ds. celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji
 • Beata Konieczniak - przedstawicielka Miasta Łodzi, pracownik Urzędu Miasta Łodzi wskazany przez Prezydenta Miasta Łodzi
 • Agata Burlińska - przedstawicielka Miasta Łodzi, pracownik Urzędu Miasta Łodzi wskazany przez Prezydenta Miasta Łodzi
 • Sławomir Granatowski - przedstawiciel Miasta Łodzi, pracownik Urzędu
 • Mikołaj Stefanowski - przedstawiciel Rady Miejskiej w Łodzi wskazany przez Radę
 • Władysław Skwarka - przedstawiciel Rady Miejskiej w Łodzi wskazany przez Radę
 • Sebastian Bulak - przedstawiciel Rady Miejskiej w Łodzi wskazany przez Radę

Praca Komitetu Rewitalizacji

Najbliższe posiedzenie

18 stycznia 2022 roku o godz. 15.00 odbędzie się I posiedzenie Komitetu II kadencji. Spotkanie odbędzie się on-line.

Protokoły posiedzeń Komitetu Rewitalizacji

Skontaktuj się z nami

Kontakt z Biurem Rewitalizacji i Mieszkalnictwa

Kierownik Oddziału ds. Działań Społecznych

Ewa Grabarczyk
e-mail: e.grabarczyk@uml.lodz.pl
tel. 42 638 51 39

Kontakt