Łódź Rewitalizuje

Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół publicznych i niepublicznych, ośrodków kultury itp.) z organami gminy.

Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Prezydenta Miasta Łodzi.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowywaniu uchwał Rady Miejskiej w Łodzi oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi związanych z rewitalizacją.

Komitet powoływany jest na 3-letnią kadencję (do 2021 kadencja była 4-letnia).

Trwa nabór kandydatów i kandydatek do Komitetu Rewitalizacji.

Termin składania formularzy upływa w dniu 25 września 2021 r.

Przejdź do ogłoszenia o naborze

Skład Komitetu Rewitalizacji

Członkowie Komitetu Rewitalizacji
 • Beata Konieczniak – przedstawicielka organizacji pozarządowych, prowadzących działalność zgodną z celami określonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji;
 • Jolanta Woźnicka – przedstawicielka organizacji pozarządowych, prowadzących działalność zgodną z celami określonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji;
 • Mirosław Misztal – przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji;
 • Damian Rosik – przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji;
 • Magdalena Altieri – przedstawicielka wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji;
 • Jakub Łyżwa – przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji;
 • Adam Kacprzycki – właściciel nieruchomości z obszaru rewitalizacji (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych);
 • Katarzyna Magdalena Plich -  mieszkanka spoza obszaru rewitalizacji;
 • Bartosz Walczak– przedstawiciel uczelni wyższych;

 • Magdalena Stępkowska – przedstawicielka instytucji kultury funkcjonujących na obszarze rewitalizacji;
 • Michał Haze – przedstawiciel samorządów gospodarczych, właściwych dla obszaru rewitalizacji;
 • Ewa Boryczka - – ekspert - specjalistka ds. jednego z celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • Maria Dankowska – ekspert - specjalistka ds. jednego z celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • Julia Sowińska - Heim - – ekspert - specjalistka ds. jednego z celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • Katarzyna Waloryszak – ekspert - specjalistka ds. jednego z celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • Sylwester Pawłowski - przedstawiciel Miasta Lodzi, przedstawiciel Rady Miejskiej w Łodzi wskazany przez Radę;
 • Sławomir Granatowski – przedstawiciel Miasta Łodzi, pracownik Urzędu Miasta Łodzi wskazany przez Prezydenta Miasta Łodzi;
 • Anita Błaszczyk – przedstawicielka organizacji pozarządowych, prowadzących działalność zgodną z celami określonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji;
 • Anna Szałkowska – mieszkanka obszaru rewitalizacji;
 • Monika Malinowska-Olszowy – przedstawicielka Miasta Łodzi, przedstawicielka Rady Miejskiej w Łodzi wskazaną przez Radę;
 • Tomasz Anielak – przedstawiciel Miasta Łodzi, przedstawiciel Rady Miejskiej w Łodzi wskazany przez Radę;
 • Magdalena Wrona – przedstawicielka Miasta Łodzi, pracownik Urzędu Miasta Łodzi wskazany przez Prezydenta Miasta Łodzi;
 • Paweł Jędrachowicz – przedstawiciel Miasta Łodzi, pracownik Urzędu Miasta Łodzi wskazany przez Prezydenta Miasta Łodzi;
 • Małgorzata Bartosiak-Sikorzyńska - mieszkanka spoza obszaru rewitalizacji;
 • Joanna Łuczywek - przedstawicielka instytucji kultury funkcjonujących na obszarze rewitalizacji;
 • Robert Ptaszyński - przedstawiciel uczelni wyższych.
Komisja stała ds. społecznych

Cel I „Uzyskać spójność społeczną”

Przewodniczący: Sławomir Granatowski

 

Członkowie:

 • Granatowski Sławomir
 • Kacprzycki Adam
 • Woźnicka Jolanta
Komisja stała ds. wizerunku centrum

Cel II „Zmienić dzięki rewitalizacji wizerunek miasta i jego centrum”

Przewodniczący: Jakub Łyżwa

Wiceprzewodniczący: Julia Sowińska-Heim

Członkowie:

 • Haze Michał
 • Kacprzycki Adam
 • Konieczniak Beata
 • Łuczywek Joanna 
 • Łyżwa Jakub 
 • Misztal Mirosław 
 • Rosik Damian
 • Sowińska-Heim Julia
Komisja stała ds. przedsiębiorczości

Cel III „Ożywić lokalną przedsiębiorczość”

Przewodniczący: Michał Haze

Członkowie:

 • Haze Michał
 • Konieczniak Beata
 • Misztal Mirosław
 • Rosik Damian
Komisja stała ds. obszaru zamieszkania

Cel IV „Ożywić obszar zamieszkania”

Przewodniczący: Robert Ptaszyński

Członkowie:

 • Konieczniak Beata
 • Łyżwa Jakub
 • Misztal Mirosław
 • Rosik Damian
 • Woźnicka Jolanta

Praca Komitetu Rewitalizacji

Nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji - do 25.09.2021

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów oraz prosimy o rozpropagowanie informacji o naborze wśród współpracowników, partnerów, mieszkańców oraz w środowiskach zaangażowanych w proces rewitalizacji naszego Miasta.
Termin składania formularzy upływa w dniu 25 września 2021 r.

Przejdź do ogłoszenia o naborze

 

 

Protokoły posiedzeń Komitetu Rewitalizacji

Skontaktuj się z nami

Kontakt z Biurem ds. Rewitalizacji

Kierownik Oddziału ds. Działań Społecznych

Ewa Grabarczyk
e-mail: e.grabarczyk@uml.lodz.pl
tel. 42 638 51 39

Kontakt