Łódź Rewitalizuje

Wskaźniki spójności społecznej

2015

Dane generowane (G)

2016

Dane generowane (G)

Wskaźniki cząstkowe (C)

 • Wskaźnik natężenia problemów bezrobocia (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje natężenie problemów bezrobocia w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi, przy czym podwyższone znaczenie mają: bezrobocie ludzi młodych, bezrobocie w wieku 50+ a znacznie podwyższone znaczenie ma bezrobocie tzw. III profilu.
 • Wskaźnik natężenia problemu ubóstwa (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje natężenie problemów ubóstwa w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi, przy czym podwyższone znaczenie ma ubóstwo w rodzinach z dziećmi.
 • Wskaźnik natężenia deficytu bezpieczeństwa i porządku publicznego (2 MB)

  wskaźnik obrazuje zsumowane natężenie trzech problemów: przemocy domowej, wykroczeń o charakterze chuligańskim i wykroczeń spożywania alkoholu w miejscach zabronionych – w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tych problemów w Łodzi, przy czym wyższą wagę wśród tych trzech zjawisk mają wykroczenia, jako stwarzające poczucie zagrożenia w przestrzeni publicznej, natomiast przemoc domowa jest uwzględniana tylko dodatkowo (ponieważ jej występowanie ma podobne nasilenie także poza obszarem rewitalizacji).
 • Wskaźnik natężenia problemów edukacyjnych (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje natężenie problemów edukacyjnych w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi na przykładzie wyników sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej.
 • Wskaźnik problemów niewystarczającego poziomu uczestnictwa (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje natężenie problemów niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tego problemu w Łodzi, przy czym nieco podwyższone znaczenie ma uczestnictwo w życiu publicznym.

Wskaźnik zbiorczy (Z)

 • Wskaźnik deficytu spójności społecznej (2 MB)

  Wskaźnik pokazuje poziom koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, o którym mowa w art. 9 ustawy o rewitalizacji, jako o podstawowej przesłance dla wytyczenia obszaru rewitalizacji. Przy agregowaniu wskaźnika wyższe wagi zostały przypisane bezrobociu i ubóstwu, średnia waga – problemom edukacyjnym, a niższe wagi – problemom deficytu bezpieczeństwa oraz niskiego poziomu uczestnictwa. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika maleją.
2017

Dane generowane (G)

Wskaźniki cząstkowe (C)

 • Wskaźnik natężenia problemów bezrobocia (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje natężenie problemów bezrobocia w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi, przy czym podwyższone znaczenie mają: bezrobocie ludzi młodych, bezrobocie w wieku 50+ a znacznie podwyższone znaczenie ma bezrobocie tzw. III profilu
 • Wskaźnik natężenia problemu ubóstwa (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje natężenie problemów ubóstwa w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi, przy czym podwyższone znaczenie ma ubóstwo w rodzinach z dziećmi.
 • Wskaźnik natężenia deficytu bezpieczeństwa i porządku publicznego (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje zsumowane natężenie trzech problemów: przemocy domowej, wykroczeń o charakterze chuligańskim i wykroczeń spożywania alkoholu w miejscach zabronionych – w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tych problemów w Łodzi, przy czym wyższą wagę wśród tych trzech zjawisk mają wykroczenia, jako stwarzające poczucie zagrożenia w przestrzeni publicznej, natomiast przemoc domowa jest uwzględniana tylko dodatkowo (ponieważ jej występowanie ma podobne nasilenie także poza obszarem rewitalizacji)
 • Wskaźnik natężenia problemów edukacyjnych (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje natężenie problemów edukacyjnych w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi na przykładzie wyników sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej.
 • Wskaźnik problemów niewystarczającego poziomu uczestnictwa (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje natężenie problemów niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tego problemu w Łodzi, przy czym nieco podwyższone znaczenie ma uczestnictwo w życiu publicznym

Wskaźnik zbiorczy (Z)

 • Wskaźnik deficytu spójności społecznej (2 MB)

  Wskaźnik pokazuje poziom koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, o którym mowa w art. 9 ustawy o rewitalizacji, jako o podstawowej przesłance dla wytyczenia obszaru rewitalizacji. Przy agregowaniu wskaźnika wyższe wagi zostały przypisane bezrobociu i ubóstwu, średnia waga – problemom edukacyjnym, a niższe wagi – problemom deficytu bezpieczeństwa oraz niskiego poziomu uczestnictwa. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika maleją.
2018

Dane generowane (G)

Wskaźniki cząstkowe (C)

 • Wskaźnik natężenia problemów bezrobocia (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje natężenie problemów bezrobocia w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi, przy czym podwyższone znaczenie mają: bezrobocie ludzi młodych, bezrobocie w wieku 50+ a znacznie podwyższone znaczenie ma bezrobocie tzw. III profilu.
 • Wskaźnik natężenia problemu ubóstwa (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje natężenie problemów ubóstwa w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi, przy czym podwyższone znaczenie ma ubóstwo w rodzinach z dziećmi.
 • Wskaźnik natężenia deficytu bezpieczeństwa i porządku publicznego (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje zsumowane natężenie trzech problemów: przemocy domowej, wykroczeń o charakterze chuligańskim i wykroczeń spożywania alkoholu w miejscach zabronionych – w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tych problemów w Łodzi, przy czym wyższą wagę wśród tych trzech zjawisk mają wykroczenia, jako stwarzające poczucie zagrożenia w przestrzeni publicznej, natomiast przemoc domowa jest uwzględniana tylko dodatkowo (ponieważ jej występowanie ma podobne nasilenie także poza obszarem rewitalizacji).
 • Wskaźnik natężenia problemów edukacyjnych (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje natężenie problemów edukacyjnych w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi na przykładzie wyników sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej.
 • Wskaźnik problemów niewystarczającego poziomu uczestnictwa (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje natężenie problemów niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tego problemu w Łodzi, przy czym nieco podwyższone znaczenie ma uczestnictwo w życiu publicznym.

Wskaźnik zbiorczy (Z)

 • Wskaźnik deficytu spójności społecznej (2 MB)

  Wskaźnik pokazuje poziom koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, o którym mowa w art. 9 ustawy o rewitalizacji, jako o podstawowej przesłance dla wytyczenia obszaru rewitalizacji. Przy agregowaniu wskaźnika wyższe wagi zostały przypisane bezrobociu i ubóstwu, średnia waga – problemom edukacyjnym, a niższe wagi – problemom deficytu bezpieczeństwa oraz niskiego poziomu uczestnictwa. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika maleją.
2019

Dane generowane (G)

2020

Dane generowane (G)

2021

Dane generowane (G)

2022

Dane generowane (G)

Kontakt