Łódź Rewitalizuje

Działania

Pogonowskiego 34

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwa projektowanie.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu::

I kwartał 2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Instytucje społeczne, Lokale usługowo-handlowe, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Budynek przeznaczony na Łódzkie Centrum Usług Społecznych zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. W budynku pojawią się windy i podjazdy zapewniające dostępność całego budynku. Część nawierzchni podwórka zostanie wykonana z kostki betonowej, a na części zostaną posadzone krzewy i drzewa. Na podwórku ustawione będą ławki oraz altana, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz wiata służąca za parking dla rowerów i wózków. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

Badania i analizy prowadzone podczas kolejnych etapów przygotowania procesu rewitalizacji Łodzi, jak również diagnozy z kluczowych dokumentów strategicznych, wskazują na szereg deficytów systemowych w obszarze leżącym na styku mieszkalnictwa i pomocy społecznej, szczególnie w zakresie wsparcia osób zagrożonych eksmisją bez prawa do lokalu socjalnego. W związku z tym wzrasta potrzeba w zakresie dostarczania mieszkańcom Łodzi kompleksowych usług społecznych w jednej lokalizacji. Łódzkie Centrum Usług Społecznych, które mieścić się będzie w tym budynku, przewiduje wieloaspektowe wsparcie osób wykluczonych społecznie oraz ma na celu rozwój i integrację społeczności lokalnej.

Model Łódzkiego Centrum Usług Społecznych zakłada współpracę różnych podmiotów i usług społecznych, między innymi:

 • Centrum Treningu Umiejętności Społecznych

Składać będzie się z 15 lokali przeznaczonych na mieszkania chronione oraz mieszkania o cechach treningowych. Podstawową funkcją CTUS będzie wspieranie osób i rodzin bezdomnych oraz osób i rodzin z wyrokami eksmisyjnymi, w zakresie wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej i przystosowywania do samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnej społeczności. W  placówce znajdować będą się sale szkoleniowe oraz warsztatowe, w szczególności z myślą o prowadzeniu zajęć z praktycznej nauki zawodu. Część pomieszczeń pozostanie w stanie surowym, w celu umożliwienia uczestnikom treningu rozwijania umiejętności remontowo-wykończeniowych. W CTUS będą prowadzone także zajęcia ze specjalistami: psychologami, terapeutami, pracownikami socjalnymi,

 • gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla osób nieobjętych opieką medyczną,
 • międzypokoleniowy klub podwórkowy

Będzie pełnił funkcję klubu osiedlowego dla różnych grup wiekowych, ułatwiającego integrację i tworzenie więzi społecznych. Klub będzie zapewniał organizację czasu wolnego, wsparcie w nauce, dostęp do zajęć sportowych i kół zainteresowań. Prowadzone zajęcia skierowane będą w szczególności do seniorów (zajęcia poranne) oraz dzieci i młodzieży (godziny popołudniowe),

 • klub integracji społecznej

Celem Klubu Integracji Społecznej jest udzielanie pomocy zarówno osobom indywidualnym i ich rodzinom w zakresie odbudowywania i podtrzymywania umiejętności życia w społeczności lokalnej, a także powrotu do pełnienia ról społecznych. W ramach Klubu integrowane są osoby zmagające się z podobnymi trudnościami i problemami życiowymi, a uczestnicy sami organizują się w grupy, podejmują wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i tworzenia własnych miejsc pracy,

 • lokale na potrzeby prowadzenia działalności społecznej przez organizacje pozarządowe,
 • centrum działań organizacji pozarządowych,
 • 1 lokal użytkowy, w którym przewidziano prowadzenie działalności z zakresu ekonomii społecznej (klubokawiarnia),
 • pracownie twórcze,
 • pracownia przeznaczona na działania społeczne.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

Przetarg został ogłoszony 26 lipca 2017 r.

Numer przetargu: DOA-ZP-VIII.271.47.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 2 października 2018 r. Wpłynęły 4 oferty:

 • 22 619 700,00 zł - konsorcjum: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o., Erekta Budownictwo Sp. z o.o, Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD Paweł Siminiak
 • 23 428 297,57 zł - WARBUD S.A.
 • 17 199 807,07 zł - F.B.I. TASBUD S.A.
 • 16 453 276,39 zł - Mosty Łódź S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 18 327 673,54 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: styczeń 2018

Umowa z firmą Mosty Łódź S.A. została podpisana 18 stycznia 2018 r. na kwotę 16 453 276,39 zł.

Projektowanie: od stycznia 2018 do września 2020
Rozpoczęcie remontu: październik 2020

Prace porządkowe nie wymagające zezwolenia na budowę rozpoczęły się 26 lipca 2018 roku.

Zakończenie remontu: marzec 2021

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Marcin Kapuściński tel. (42) 272-64-65 m.kapuscinski@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Anną Kobalczyk, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019 r.

Kontakt