Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Podrzeczna i ulica Wolborska (na odcinku Nowomiejska - Franciszkańska)

  

Najważniejsze ogłoszenia
W dniu 22.04.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Trwa ich analiza.

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2021 - 2022

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Zieleń, Drzewa, Układ ulic,

Większość wykonywanych chodników znajdować się będzie po północnej stronie ulicy Podrzecznej/Wolborskiej. Na odcinku od starego Rynku do ulicy Zuli Pacanowskiej wykonany zostanie chodnik bezpośrednio przy jezdni o szerokości 2 m. Na odcinku od ul. Zuli Pacanowskiej do ul. Jakuba chodnik także będzie miał 2 m, ale będzie oddzielony od jezdni 3 m pasem zieleni. Na odcinku od ul. Jakuba do ul. Franciszkańskiej zostanie wykonany chodnik bezpośrednio przy jezdni o szerokości 3 m. Od strony południowej wzdłuż Starego Rynku powstanie chodnik dla pieszych o szerokości 7 m. Będą one wykonane z płyt betonowych oraz kostki kamiennej. Jezdnia wzdłuż Starego Rynku będzie miała szerokość 6 m i będzie znajdowała się na tej samej wysokości, co nowo projektowana płyta rynkowa stanowiąc jego integralną część. Natomiast od Starego Rynku do ul. Franciszkańskiej jej szerokość będzie wynosiła 5÷6 m. Jezdnia będzie poszerzana w kierunku północnym. W trzech miejscach zostaną wyznaczone miejsca na progi zwalniające. Zaplanowane jest zwiększenie liczby zieleni wraz z zachowanie ochrony już istniejącej. Infrastruktura naziemna i podziemna nie będzie znajdowała się pod pasami zieleni. Zakres robót będzie obejmował remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz zabezpieczenie sieci grzewczej. Przebudowana zostanie także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej. Prace w pobliżu zieleni będą przeprowadzane w technologii bez wykopowej.

Na ulicy powstaną:

  • 12 stojaków rowerowych,
  • 670 metrów barierki trawnikowej,
  • 16 opraw oświetlenia ulicznego,
  • 14 słupów oświetleniowych z wysięgnikami,
  • 12 ławek ulicznych,
  • 12 koszy ulicznych.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości robienia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: luty 2020

Przetarg (na wykonanie dokumentacji projektowej) został ogłoszony 21 lutego 2020 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.1.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert (na dokumentację): kwiecień 2020
Wynik przetargu: wiosna 2020
Podpisanie umowy z wykonawcą: lato 2020
Projektowanie: od kwietnia 2020 do marca 2021
Rozpoczęcie remontu: kwiecień 2021
Zakończenie remontu: lipiec 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

Zdjęcia ulic przed rewitalizacją:

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Łukasz Mordęcki tel. 506-663-740 l.mordecki@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 506-663-705 i.mielczarek@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Marta Ignaczak tel. (42) 272 -61-83 m.ignaczak@uml.lodz.pl
lokali usługowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Kontakt